Khách hàng

Thong Tin Server:
—————————————————————–
VPS Type: openvz
CPU Type:  Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1271 v3 @ 3.60GHz
CPU Core: 2
CPU Speed:  3601.000 MHz
Memory: 512 MB
Swap: 256 MB
Disk: 50G

____________________________________
Template     CentOS 5 64bit
Hostname     phx01.nguyenchithao.com
Main IP Address     50.3.230.111
IP Addresses     50.3.230.113, 50.3.230.112, 50.3.230.111
Thời gian đăng ký: 8/4/2015

Thời gian hết hạn: 3/9/2015

____________________________________
Template     CentOS 5 64bit
Hostname     phx02.nguyenchithao.com
Main IP Address     50.3.230.155
IP Addresses     50.3.230.198, 50.3.230.156, 50.3.230.155
Thời gian đăng ký: 08/04/2015

Thời gian hết hạn: 03/09/2015

____________________________________
Template     CentOS 5 64bit
Hostname     phx03.nguyenchithao.com
Main IP Address     104.206.60.129
IP Addresses     104.206.60.13, 104.206.60.129, 104.206.60.130
Thời gian đăng ký: 20/02/2015

Thời gian hết hạn: 14/09/2015

____________________________________

Template     CentOS 5 64bit
Hostname     phx04.nguyenchithao.com
Main IP Address     50.3.230.152
IP Addresses     50.3.230.154, 50.3.230.153, 50.3.230.152
Thời gian đăng ký: 13/05/2015

Thời gian hết hạn: 09/09/2015
____________________________________
Template     CentOS 5 64bit
Hostname     dallas01.nguyenchithao.com
Main IP Address     104.206.220.131
IP Addresses     104.206.220.133, 104.206.220.132, 104.206.220.131
Thời gian đăng ký: 13/05/2015

Thời gian hết hạn: 09/09/2015
____________________________________

Template     CentOS 5 64bit
Hostname     dallas02.nguyenchithao.com
Main IP Address     104.206.220.31
IP Addresses     104.206.220.33, 104.206.220.32, 104.206.220.31
Thời gian đăng ký: 12/06/2015

Thời gian hết hạn: 09/09/2015
____________________________________

Template     CentOS 5 64bit
Hostname     dallas03.nguyenchithao.com
Main IP Address     104.206.220.34
IP Addresses     104.206.220.36, 104.206.220.35, 104.206.220.34
Thời gian đăng ký: 12/06/2015

Thời gian hết hạn: 09/09/2015
____________________________________